Notice: Undefined variable: siteurl in /home/triennd/public_html/modules/news/Print.php on line 98
Thứ hai, 27.06.2011 GMT+7

CÔNG VĂN CỦA VPLSVD GỬI TỔNG BÍ THƯ VÀ CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG VỀ VỤ ÁN ÔNG SẦM ĐỨC XƯƠNG Ở HÀ GIANG

 NGÀY 28/6/2011, TOÀ PHÚC THẨM TAND TỐI CAO TẠI HÀ NỘI XÉT XỬ VỤ ÁN ÔNG SẦM ĐỨC XƯƠNG Ở HÀ GIANG. VỤ ÁN GÂY CHẤN ĐỘNG DƯ LUẬN; TUY NHIÊN TRONG QUÁ TRÌNH TỐ TỤNG Ở HÀ GIANG ĐÃ CHO THẤY BỎ LỌT TỘI PHẠM, XỬ LÝ CHƯA NGHIÊM MINH,...


 

 

 

Đường dẫn của bản tin này: /index.php?f=news&do=detail&id=339
© Văn phòng Luật Sư Vì DânEmail: vinhquangvip@gmail.com